Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W DĘBNIE

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Dębnie określa zasady

wewnętrznej organizacji i zakres działania.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie, należy przez to zrozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu

socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późniejszymi zmianami ),

 1. KIS należy przez to zrozumieć Klub Integracji Społecznej,

 2. Klub należy przez to zrozumieć Klub Integracji Społecznej,

 3. Koordynatorze należy przez to zrozumieć Koordynatora Klubu Integracji Społecznej

w Dębnie,

5. Uczestniku należy przez to zrozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach w Klubie

Integracji Społecznej w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale

bezrobotnych,

 1. Siedzibą Klubu Integracji Społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy

ul.Droga Zielona 1

 1. Terenem działania Klubu Integracji Społecznej jest gmina Dębno.

§ 3

Klub Integracji Społecznej wykonuje zadania wynikające z ustawy.

Rozdział II

ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ

§ 4

 1. Koordynatora KIS zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dębnie,

 1. Pracą kieruje Koordynator Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

 2. Koordynator kieruje KIS na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy Klubu,

 3. Koordynatora Klubu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczona przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu

§ 5

Klubem Integracji Społecznej kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa

Koordynator Klubu, do obowiązków którego należy:

 1. Sprawozdanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych Klubu oraz

koordynowanie pracy uczestników Klubu,

 1. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu

przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu

reintegracji zawodowej i społecznej,

3. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu

z nimi umów o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach,

4. Opracowywanie i realizacja planów pracy uczestnikom Klubu,

5. Ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Klubu, w oparciu o

obowiązujące przepisy. Dysponowanie środkami określonymi w budżecie Ośrodka

Pomocy Społecznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich

wykorzystanie,

6. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

7. Należyte i terminowe załatwianie spraw,

8. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie,

9. Przedkładanie sprawozdania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności

i efektów reintegracji społecznej i zawodowej,

10. Występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Miasta i Gminy i zarządzeń

Burmistrza,

 1. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy.

Rozdział III

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

§ 6

Uczestnik KIS jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej

i społecznej.

§ 7

W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymywanie

u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,

każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:

 1. Przygotowanie teoretyczne do zajęć w grupie,

 2. Wykonywanie wyznaczonych zadań,

 3. Przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania zadań,

 4. Naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań,

§ 8

W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nauki planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, uczenia umiejętności

racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi uczestnik KIS jest

zobowiązany do realizacji programu obejmującego:

 1. Warsztaty motywacyjne,

 2. Warsztaty nauki planowania życia,

 3. Grupy edukacyjne,

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Wszystkich pracowników i uczestników obowiązuje się do przestrzegania przepisów

BHP, PPOŻ i regulaminu,

 1. Pracownicy KIS potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania

postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu po zapoznaniu się

podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu,

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§10

Pieczęcie urzędowe będące na stanie KIS są ewidencjonowane.

Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający dostęp osobom

nieupoważnionym.

§ 11

Wszelkie zmiany w Regulaminie po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej wymagają ponownej akceptacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 31-05-2005 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2005 14:09