Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STAUT


Załącznik nr 1do Uchwały nr XXXIII/213/2004

Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.09.2004 r.

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBNIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie utworzony został Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dębnie Nr IX/49/90 z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 2004r., poz.593 z późn.zm.),

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zm.)

 1. Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dębnie Nr IX/49/90 z dnia 28 lutego 1990r. o utworzeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie,

 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 1998r., poz.668 z późn. zm.),

 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 z 2003r.,poz.2255 z późn.zm.),

 1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 15 z 2003r., poz.148 z późn.zm.),

 1. Niniejszego Statutu.

§ 3

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Dębnie przy ul.Droga Zielona 1.

§ 4

Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Dębno.

§ 5

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy jest jednostką budżetową finansowaną ze środków własnych Gminy Dębno i środków administracji rządowej na zadania zlecone oraz środków specjalnych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 6

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom, które uległy wykluczeniu społecznemu, przezwyciężenie trudnych sytuacji oraz powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Celem pomocy społecznej jest również niwelowanie oraz zapobieganie nowym patologiom społecznym. Zadaniem pomocy społecznej jest także zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 7

Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy wykonuje zadania pomocy społecznej własne gminy i zlecone samorządowi gminnemu oraz zadania przekazane do realizacji przez Radę Miejską w Dębnie.

§ 8

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1.W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym:

 1. realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

 3. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

 9. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką ojcem lub rodzeństwem;

 10. praca socjalna;

 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

 14. dożywianie dzieci;

 15. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym;

 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu;

 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie.

2.Do pozostałych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

 5. prowadzenie działalności w Centrum Usług Socjalnych;

 6. Prowadzenie działalności w Klubie Integracji Społecznej.

3.W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 6. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

4.Popieranie działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, związki zawodowe i ruchy samopomocowe.

§ 9

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

1. organami samorządu terytorialnego gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz administracji rządowej;

2. jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia;

3. instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i

przedsiębiorstwami;

4. pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi;

 1. fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim

i innymi wyznaniami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10

Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Kierownik, który kieruje jego pracą, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

§ 11

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Burmistrz, a stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

§ 12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku i jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 13

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Kierownika i Głównego Księgowego.

§ 14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych stosownie do art.110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Dębno.

§ 15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej w Dębnie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 16

Strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej określa Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

§ 17

1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej uprawniony jest Kierownik Ośrodka, w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa.

2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

§ 18

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność na podstawie budżetu, na dany rok kalendarzowy, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Dębnie.

§ 19

Nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno oraz Wojewoda Zachodniopomorski.

§ 20

Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetem Gminy Dębno przeprowadza Skarbnik Gminy Dębno.

§ 21

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 22

Ośrodek Pomocy Społecznej gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Dębnie.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 30-05-2005 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2005 14:06