Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny


Regulamin Organizacyjny

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dębnie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 1

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, zwanego w dalszej części „OPS”.

§ 2

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:

 1. kierownik

 2. z-ca kierownika

 3. sekcja świadczeń pomocy społecznej

 4. sekcja pomocy środowiskowej

 5. sekcja świadczeń rodzinnych

 6. sekcja finansowo-księgowa

 7. sekcja usług opiekuńczych

 8. koordynator Klubu Integracji Społecznej

 9. pracownik gospodarczy .

§ 3

 1. Komórki organizacyjne składają się z jedno- lub wieloosobowych stanowisk pracy.

 2. Samodzielne stanowiska pracy nie wchodzą w skład komórek organizacyjnych.

 3. Funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych OPS i samodzielnych stanowisk pracy opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 4

Szczegółowe uregulowania dotyczące zagadnień związanych ze świadczeniem pracy, obowiązkami pracodawcy i pracownika, porządkiem wewnętrznym określa Regulamin Pracy OPS.

§ 5

 1. Działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 2. Kierownik kieruje OPS przy pomocy zastępcy kierownika i głównego księgowego.

§ 6

Do zadań kierownika OPS należy w szczególności:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań OPS,

 2. koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych OPS,

 3. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników OPS,

 4. reprezentowanie OPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,

 5. wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu działań OPS, należących do właściwości gminy, decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Dębno,

 6. nadzór nad prowadzoną w OPS gospodarką finansową,

 7. zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz wykonania budżetu,

 8. składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności OPS,

 9. przedstawianie Radzie Miejskiej wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 10. zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez OPS,

 11. zatwierdzanie zadaniowego budżetu OPS,

 12. wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

 13. nadzorowanie kontroli wewnętrznej OPS,

 14. zawieranie umów z osobami fizycznymi, dotyczących odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

 15. gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 7

Do zadań zastępcy kierownika OPS należy w szczególności:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań OPS,

 2. koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych OPS,

 3. reprezentowanie OPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,

 4. zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia spraw realizowanych przez podległych pracowników,

 5. zatwierdzanie pod względem formalnym list płatniczych, rachunków, list składek ubezpieczeniowych klientów,

 6. nadzorowanie prac związanych z tworzeniem ewidencji świadczeniobiorców,

 7. nadzorowanie prac związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych i realizacją świadczeń,

 8. wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu działań OPS, należących do właściwości gminy, decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Dębno,

 9. koordynowanie prac związanych z tworzeniem planów potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez OPS,

 10. przygotowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych zadań,

 11. bieżące współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi OPS oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez OPS,

 12. zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz komórek organizacyjnych.

§ 8

Do zadań głównego księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości OPS zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a)zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia społecznego,

b)zorganizowaniu i doskonaleniu prowadzenia księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności, prawidłowości, z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

c)prawidłowym przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

d)nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne OPS,

 1. prowadzenie gospodarki finansowej OPS zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a)przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,

b)zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

c)prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi,

 1. sporządzanie analiz z wykonania budżetu,

 2. zatwierdzanie pod względem rachunkowym list płatniczych, rachunków i list składek ubezpieczeniowych.

§ 9

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

 2. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

 3. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 4. zapobieganie marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

Pracownik socjalny:

 1. kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

 2. ma obowiązek udzielać osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 3. jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia.

§ 10

Do referenta do spraw świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków oraz sprawdzanie ich pod względem formalnym,

 2. rejestrowanie wpływających wniosków w rejestrze oraz w bazie danych,

 3. prowadzenie teczek indywidualnych świadczeniobiorców,

 4. drukowanie decyzji administracyjnych,

 5. sporządzanie i ewidencjonowanie list wypłat świadczeń rodzinnych zgodnie z ustalonymi terminami płatności,

 6. sporządzanie sprawozdań kwartalnych o wypłaconych świadczeniach,

 7. udzielanie wszechstronnych informacji z zakresu przysługujących świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

§ 11

Pracownicy Ośrodka pracują w oparciu o opracowane przez kierownika Ośrodka zakresy czynności i są obowiązani do przestrzegania przepisów prawnych i wydawanych zaleceń i zarządzeń przełożonych.

§ 12

Korespondencję wychodzącą z Ośrodka podpisuje kierownik lub jego zastępca.

§ 13

Regulamin Ośrodka obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw, o których mowa w statucie OPS.

§ 15

Traci moc Regulamin dotychczas obowiązujący.

Dębno,dn.30.09.2004r.

Z A T W I E R D Z A M:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 30-05-2005 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2005 14:06