Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXIII/214/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.09.2004


  • UCHWAŁA NR XXXIII/214/ 2004

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30.09. 2004r.

w sprawie: szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 50 ust. 6 w związku z art.17 ust.1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ustala się następujące zasady odpłatności za te usługi:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty w % ustalonej od ceny

usługi

Do 100%

powyżej 100% do 125% włącznie

powyżej 125% do 150% włącznie

powyżej 150% do 175% włącznie

powyżej 175% do 200% włącznie

powyżej 200% do 250% włącznie

powyżej 250% do 300% włącznie

powyżej 300% do 400% włącznie

powyżej 400%

Nieodpłatnie

5%

10%

15%

22%

40%

70%

80%

100%

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ustala się następujące zasady odpłatności tych usług:

Dochód rodziny w stosunku do kryterium

określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o

pomocy społecznej

Wysokość opłat w % ustalonej od ceny

usługi

Do 100%

powyżej 100% do 150%

powyżej 150% do 200%

powyżej 200% do 300%

powyżej 300% do 400%

powyżej 400%

Nieodpłatnie

10%

30%

50%

80%

100%

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ustala się następujące zasady odpłatności tych usług:

Dochód osoby samotnie gospodarującej i w

rodzinie w stosunku do kryterium

określonego w art. 8 ust. 1 i 2

o pomocy społecznej

Osoba samotnie

gospodarująca

W rodzinie

Do 100%

powyżej 100% do 150%

powyżej 150% do 200%

powyżej 200% do 250%

powyżej 250% do 300%

powyżej 300% do 400%

powyżej 400%

Nieodpłatnie

3%

7%

15%

22%

40%

100%

Nieodpłatnie

7%

15%

25%

40%

70%

100%

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może być zwolniony w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług, w szczególności ze względu na:

  1. szczególnie uzasadnione przypadki losowe;

  2. poniesienie wysokich kosztów leczenia, stosowanie specjalnej diety, korzystanie z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych.

5.Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej podlega weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

6.Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony jest kalkulacyjnie przez podmiot świadczący usługi na podstawie rzeczywistych kosztów związanych z ich świadczeniami.

7.Opłata za usługi wnoszona będzie przez osobę korzystającą z usług do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie w rozliczeniach miesięcznych.

§ 2

1. Ustala się poniższe zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane zadań własnych w formie rzeczowej i zasiłków celowych:

2. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, które nie spełniają warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązane są do zwrotu w części lub w całości wydatków za świadczenia.

3. Ustala się zasady odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole:

Dochód rodziny zgodnie z art. 8 ust. 1

Ustawy o pomocy społecznej

Procentowa odpłatność

w stosunku do ceny posiłku

Do 100%

powyżej 100% do 150%

powyżej 150%

Nieodpłatnie

50% lub odstąpienie od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie zgodnie

z art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej,

w miarę posiadanych środków finansowych.

100%

4. Wydatki na pomoc rzeczową i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, według następujących zasad:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony

wg art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w stosunku % do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy

Wysokość zwrotu poniesionych

wydatków

Do 100%

powyżej 100% do 150%

powyżej 150% do 200%

powyżej 200%

0%

50%

80%

100%

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można odstąpić od żądania takiego zwrotu lub zmniejszyć jego część (art.104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

6. Kwoty odpłatności za posiłki, pomoc rzeczową i zasiłki celowe oraz zasady ich uiszczania określone zostaną decyzją administracyjną.

7. Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej podlega weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

8. Kwoty należności wynikające ze zwrotu przyznanego zasiłku wpłacane będę na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie przez osoby zobowiązane w terminach i wysokościach ustalonych decyzją administracyjną.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/245/97 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności i zwalniania z opłat za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

do zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Potrzeba zmian w obowiązującej do dnia dzisiejszego Uchwały jest podyktowana zmianami w przepisach regulujących zasady funkcjonowania pomocy społecznej.

Z dniem 01 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz.U. Nr 64, poz.593). Wprowadziła ona istotne zmiany szczególnie w artykule 8 ust.1 dotyczącym granicy dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,

zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

  1. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,

zwanym dalej „kryterium dochodowym”,

  1. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na

osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych

w art. 7 pkt 2 - 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy

społecznej.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za

świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych został

dostosowany do aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, natomiast

procentowe kryterium dochodowe dla osób korzystających z usług opiekuńczych

pozostało bez zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 31-05-2005 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2005 13:57