Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Swiadczenia rodzinne


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Rodzaje świadczeń rodzinnych

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504zł lub 583zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 252 zł. Powyższe kryterium dochodowe to także podstawa do ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia ( a jeśli się uczy to do 21 roku życia). Uczący się ( lub studiujący) niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24 roku życia. Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o tzw. przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i dochodowe). Zasiłek nie przysługuje dziecku, jeśli przebywa w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego ( nawet, jeśli ta osoba spełnia kryterium wieku i dochodowe).

W tzw. okresie przejściowym, czyli od 01 maja 2004r. do 31 sierpnia 2005r. zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 43 zł na pierwsze i drugie dziecko

 • 53 zł na trzecie dziecko

 • 66 zł na czwarte i kolejne dzieci.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1.Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zamiast zasiłku wychowawczego). Przysługuje tylko tym osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku to 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun dziecka. Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba opiekować się dzieckiem ( nie można oddać go np. do żłobka czy przedszkola). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku wychowawczego.

2.Z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla rodzin niepełnych (zamiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). Na każde dziecko miesięcznie 170 zł, na każde dziecko niepełnosprawne 250 zł. Przysługuje niezależnie od tego czy i jakie alimenty zostały zasądzone przez sąd i czy są one płacone. Warunkiem jest obowiązujące kryterium dochodowe 504 zł lub 583 zł (przy dziecku niepełnosprawnym). Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek nie przysługuje.

3.Z tytułu urodzenia dziecka dodatek jednorazowy w kwocie 500 zł. Przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka.

4.Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych rodziców w wysokości 400 zł miesięcznie (dotyczy bezrobotnych rodziców bądź opiekunów, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych).Dodatek ten przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Należy o niego wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ważne! Dodatek może być zawieszony, jeżeli osoba uprawniona podejmie pracę. Gdy ją straci, a nie będzie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek, jednak nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty zwolnienia. Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy lub została zwolniona z własnej winy. Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługuje prawo tylko do jednego świadczenia.

5.Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie dla dziecka w wieku do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności i uczy się lub studiuje.

6.Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 90 zł na dziecko raz w roku we wrześniu.

7.Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 zł na częściowe pokrycie kosztów zamieszkiwania w internacie lub w bursie; 40 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły, przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144 zł miesięcznie. Prawo do niego mają dzieci niepełnosprawne i osoby powyżej 16 roku życia (niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, a także osoby powyżej 75 roku życia, jeżeli nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego. W tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Przysługuje osobom rezygnującym z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 420 zł miesięcznie. Świadczenie to mogą otrzymać osoby opiekujące się dziećmi do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością (orzeczenie łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art.6 b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776 z późn. zm.) lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Tego świadczenia nie mogą otrzymać osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Świadczenie nie przysługuje również wtedy, gdy dziecko wymagające opieki, w związku z koniecznością rehabilitacji lub kształcenia, przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba zainteresowana pobiera i składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie. We wniosku wpisuje się informacje, o jakie dodatki, oprócz zasiłku rodzinnego, wnioskodawca zamierza się ubiegać.

Wniosek należy udokumentować załączając:

 1. zaświadczenie o dochodach uzyskanych w roku 2002 (otrzymuje się je w swoim urzędzie skarbowym),

 2. kopię dokumentu tożsamości - oryginał do wglądu,

 3. odpis aktu urodzenia dziecka,

 4. kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka - oryginał do wglądu.

W zależności od rodzaju świadczenia lub dodatku należy dodatkowo dołączyć:

 • kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka (oryginał do wglądu) bądź informację sądu o toczącym się postępowaniu,

 • kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że dziecko uczy się (dotyczy dzieci po 18 roku życia),

 • zaświadczenie ze szkoły, dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można je uzyskać w sekretariacie szkoły),

 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające gotowość podjęcia zatrudnienia,

 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 30-05-2005 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2005 14:22