Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXVII/234/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23.12.2004


UCHWAŁA NR XXXVII/ 234 /2004

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie: sprawiania pogrzebów przez Gminę Dębno.

Na podstawie art.17 ust.1 pkt.15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 162 poz. 1568) oraz art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 i Nr 120, poz.1268 z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Sprawienie pogrzebu przez Gminę Dębno przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy Dębno, jeśli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, względnie osoby zobowiązane nie mają możliwości ich pochowania.

2.O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozostałego małżonka, a w wypadku, gdy okaże się to niemożliwe krewnych zstępnych i wstępnych lub innych krewnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt, lub których adres lub numer telefonu są znane.

3.Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, osoby o których mowa w ust.2 powiadamia się za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. Gdy obywatelstwo zmarłego jest nie ustalone lub gdy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o zgonie powiadamia się ministra właściwego ds. zagranicznych.

§ 2

1.Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.

2.Sprawienie pogrzebu przez Gminę Dębno następuje na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

3.Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile wyznanie to było znane pracownikowi socjalnemu, na cmentarzu komunalnym.

4.Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

 1. klepsydry,

 2. przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie,

 3. przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,

 4. dostarczenie trumny,

 5. przewóz zwłok karawanem,

 6. złożenie zwłok w grobie ziemnym,

 7. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznaniowym i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

 8. wniesienie opłat za korzystanie z cmentarza,

 9. zapewnienie udziału przedstawiciela danego wyznania,

 10. oraz inne wymagane przepisami prawa.

5.Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy udziale pracownika socjalnego lub innego przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

§ 3

1.Udział Gminy Dębno w sprawieniu pogrzebu możliwy jest w formie:

 1. pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w

Dębnie,

 1. zasiłku celowego, celowego specjalnego lub celowego zwrotnego na sprawienie

pogrzebu, przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2.Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu pokrywa się z budżetu zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 31-05-2005 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2005 14:08