Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZA 2004 ROK.

W 2004 roku weszły w życie nowe akty prawne dotyczące pomocy społecznej, tj. ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. obowiązujące od 1 maja 2004 r. Wprowadziły one liczne zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę to:

1. wprowadzenie nowego kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł

2. zawężenie katalogu świadczeń do zasiłku stałego dla osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych i do zasiłku okresowego z elementami procentowej gwarancji kryterium dochodowego

3. nowy sposób kierowania osób do domów pomocy społecznej oraz finansowanie ich pobytu.

Ośrodek nasz, podobnie jak w całej Polsce, przejął wypłatę świadczeń rodzinnych. Podczas wdrażania w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych zaangażowanych było większość pracowników Ośrodka, w chwili obecnej realizacją tego zadania zajmuje się trzech pracowników.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina realizuje zadania własne, zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone. Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

W roku 2004 budżet Ośrodka dysponował kwotą 5.468.234,- zł a jego podział na poszczególne rozdziały i dokonywane w ciągu roku zmiany przedstawia tabela nr 1.

Rozdział

Plan na początku roku 2004

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach 2004 r.

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

85154

dożyw. fund p/alkohol.

-

40.000,-

-

-

-

-

-

40.000,-

85202

DPS

-

-

-

50.000,-

-

27.870,-

-

22.130,-

85212

Św.rodzinne

-

-

3.080.712,-

7.708,-

-

-

3.080.712,-

7.708,-

85313

skł .8 25%

47.000,-

-

4.000,-

-

4.000,-

-

47.000,-

-

85214

Zas. pomoc w naturze

889.500,-

344.610,-

212.100,-

228.910,-

505.170,-

5.137,-

596.430,-

568.383,-

85214

ZUS 32,52%

43.500,-

-

-

958,-

-

-

43.500,-

958,-

85216 rodzinne

I pielęgn.

107.000,-

-

-

-

82.867,-

-

24.133,-

-

85219

OPS

299.000,-

316.129,-

-

240.089,-

199.336,-

-

99.664,-

556.218,-

85228

Usł opiek

18.000,-

89.020,-

4.500-

-

-

-

22.500,-

89.020,-

85295

dot. cel na dożyw

-

143.300-

-

48.319,-

-

-

-

191.619,-

85278

dot.susza

-

-

19.080,-

-

-

-

19.080,-

-

85278 zdarzenie.los.

-

-

-

5.000,-

-

-

-

5.000,-

85395

CUS

-

50.000,-

-

4.179,-

-

-

-

54.179,-

OGÓŁEM

1.404.000,-

983.059,-

3.320.392,-

585.163,-

791.373,-

33.007,-

3.933.019,-

1.535.215,

Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną wyniosła 1.599 w tym 666 rodzin wiejskich, wiejskich liczba osób w tych rodzinach to 5.490, jest to 1/4 mieszkańców naszej gminy. Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy oprócz ubóstwa było bezrobocie: 615 rodzin, długotrwała choroba: 228 rodzin, niepełnosprawność: 222 rodziny oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym rodziny niepełne: 222 rodziny i rodziny wielodzietne: 113 rodzin, a także alkoholikami: 123 rodziny. Pozostałe powody takie jak: bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, przemoc w rodzinie, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego czy zdarzenie losowe i inne występowały rzadziej.

Tabela nr 2 obrazuje wysokość poniesionych nakładów na poszczególne formy pomocy w zakresie zadań zleconych.

Lp

Forma pomocy

Ilość osób

Kwota świadczeń

1

Zasiłek stały

63

103,837,-

2

Zasiłek stały wyrównawczy

124

394.533,-

3

Zasiłek okresowy gwarantowany

27

38.346,-

4

Zasiłek z tyt. ochrony macierzyństwa

59

51.065,-

5

Bilet kredytowy

7

710,-

6

Specjalistyczne sługi opiekuńcze

5

22.500,-

7

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

73

24.133,-

8

Składka zdrowotna

345

46.426,-

9

Ubezpieczenie emerytalne 32,52%

83

43.366,-

10

Zasiłki z tyt. suszy

53

11.924,50

OGÓŁEM

839

736.840,50

W roku 2004 Ośrodek kontynuował wypłatę odszkodowań rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy. Z tej formy pomocy skorzystało 53 rolników na łączną kwotę 11.924,50 zl.

Tabela nr 3 przedstawia wypłatę świadczeń rodzinnych od m-ca maja do m-ca grudnia 2004 r.

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SUMA

Ilość świadczeń

6.574

3.548

3.429

4.949

4.057

3.662

3.733

29.952

Wartość świadczeń

646.028,40

353.522,55

345.045,80

481.752,70

374.372,40

357.518,70

370.362,70

2.928.603,25

Składki

9.476,85

9.479,16

9.564,24

9.760,90

9.529,13

9.542,11

9.559,44

9.542,11

76.453,94

SUMA

9.476,85

664.984,41

363.086,79

354.806,70

491.281,83

383.914,51

367.078,14

379.904,81

3.005.057,19

Do m-ca grudnia 2004 przyjęto do realizacji 1.280 wniosków i wydano 1.975 decyzji.

Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek dysponował ogólną kwotą 910.249,- zł, w tym: na dożywianie 40.000,- zł to środki z funduszu p/alkoholowego, 48.319,- zł to dotacja celowa z budżetu państwa, 13.600,- zł to dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie; natomiast na zasiłki celowe 10.000,- zł to również środki pochodzące z ANR, a kwota 164.470 zł to dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Tabela nr 4 obrazuje formy pomocy w zakresie zadań własnych:

Lp.

Forma świadczeń

Liczba osób

Kwota świadczeń

1

Zasiłki i pomoc w naturze (celowe i okresowe)

793

354.285,-

2

Posiłek - dożywianie w szkołach

829

373.209,-

3

Posiłek - talony

20

2.247,-

4

Pogrzeb

3

6.924,-

5

Schronienie

6

3.382,-

6

Pomoc w usługach

19

88.893,-

7

Zdarzenie losowe

1

5.000,-

8

CUS

102

54.179,-

9

DPS

4

22.130,-

OGÓŁEM

1777

910.249,-

W roku ubiegłym w m-cu lipcu uruchomiliśmy działalność Centrum Usług Socjalnych. Podopieczni tut. Ośrodka na mocy „Porozumienia o współpracy” zawartego między Gminą Dębno, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnie oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. wykonywali prace społeczno - użyteczne na terenach i obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy Dębno, a administrowanych przez PUK spółką z o.o. w Dębnie. Z tej formy pomocy skorzystały 102 osoby.

Współpraca z Ogniskiem Wychowawczym „Nasz Dom” pozwoliła na zorganizowanie wypoczynku zimowego w okresie ferii 40-gu dzieciom oraz wypoczynku letniego 41-dzieciom w okresie wakacji z terenów wiejskich naszej gminy na łączną kwotę 6.080,- zł. Poza tym dofinansowaliśmy wypoczynek letni organizowany przez Zespoły „CARITAS” działające przy dwóch naszych Parafiach 15-go dzieciom na łączną kwotę 2.250,- zł. Przeprowadziliśmy również rekrutację 110 dzieci ze środowisk patologicznych na wypoczynek letni do Łukęcina i Gorzowa organizowany i finansowany przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tradycją stała się „Kolacja Wigilijna” poprzedzona Mszą Świętą i jasełkami organizowana przy współpracy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie, „CARITAS”, PCK, młodzieży oraz wielu darczyńców. Podczas Kolacji wręczono 85 paczek świątecznych osobom biednym, samotnym i bezdomnym. Zorganizowaliśmy wspólnie z Ogniskiem Wychowawczym „Nasz Dom” zabawę choinkową połączoną z wręczaniem paczek „mikołajkowych” 200-tu dzieciom z rodzin najuboższych.

W m-cu listopadzie sporządziliśmy listy osób i rodzin, którym „CARITAS” oraz PCK rozdał żywność w postaci mleka w proszku, ryżu i makaronu.

Osobom przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w życiu codziennym oraz usługi specjalistyczne dostosowane do rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności. Pomoc tego rodzaju otrzymywało 25 osób. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy ulega ciągłej zmianie z uwagi na zgony, uzyskanie miejsca w DPS czy szpitalu.

Zauważalnym staje się fakt, że z roku na rok rośnie liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, dominującą przyczyną powodującą rozszerzenie się sfery ubóstwa jest bezrobocie.

Realizacją zadań w Ośrodku zajmuje się pozostająca od kilku lat na niezmienionym poziomie wykwalifikowana kadra, jedynie wzrost zatrudnienia nastąpił w związku z realizacją wypłaty świadczeń rodzinnych o 3 etaty.

Reasumując, podkreślić należy, że mimo głębokich zmian i nowych zadań Ośrodek nasz starał się sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZA 2003 ROK.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z głównych realizatorów zadań w zakresie pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. Dzięki prawnemu i organizacyjnemu sprzężeniu z samorządem gminnym jest silnie osadzony w środowisku lokalnym. Jest uzależniony od wszystkich czynników mikrootoczenia, wzorów, tradycji, wartości, obyczajów, poziomu integracji lokalnej, źródeł utrzymania mieszkańców, struktury społeczno-demograficznej, wreszcie sytuacji dochodowej gminy i politycznej władz lokalnych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest usamodzielnienie osób i rodzin, a w szczególności umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, czego sami nie są w stanie dokonać.

Cele i zadania Ośrodka realizowane są przez udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej w różnych formach oraz świadczenie pracy socjalnej.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej w 2003 r. były niezmienne i wynosiły:

- 461 zł - na osobę samotnie gospodarującą

- 418 zł - na pierwszą osobę w rodzinie

- 249 zł - na drugą i dalsze osoby w wieku powyżej 15 lat

- 210 zł - na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku gmina realizuje zadania własne, zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone. Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

W roku 2004 budżet Ośrodka zamknął się kwotą 5.468.234,- zł, a jego podział na poszczególne rozdziały i dokonywane w ciągu roku zmiany przedstawia tabela nr 1.

Rozdział

Plan na początku roku 2004

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach 2004 r.

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

85154

dożyw. fund p/alkohol.

-

40.000,-

-

-

-

-

-

40.000,-

85202

DPS

-

-

-

50.000,-

-

27.870,-

-

22.130,-

85212

Św.rodzinne

-

-

3.080.712,-

7.708,-

-

-

3.080.712,-

7.708,-

85313

skł .8 25%

47.000,-

-

4.000,-

-

4.000,-

-

47.000,-

-

85214

Zas. pomoc w naturze

889.500,-

344.610,-

212.100,-

228.910,-

505.170,-

5.137,-

596.430,-

568.383,-

85214

ZUS 32,52%

43.500,-

-

-

958,-

-

-

43.500,-

958,-

85216 rodzinne

I pielęgn.

107.000,-

-

-

-

82.867,-

-

24.133,-

-

85219

OPS

299.000,-

316.129,-

-

240.089,-

199.336,-

-

99.664,-

556.218,-

85228

Usł opiek

18.000,-

89.020,-

4.500-

-

-

-

22.500,-

89.020,-

85295

dot. cel na dożyw

-

143.300-

-

48.319,-

-

-

-

191.619,-

85278

dot.susza

-

-

19.080,-

-

-

-

19.080,-

-

85278 zdarzenie.los.

-

-

-

5.000,-

-

-

-

5.000,-

85395

CUS

-

50.000,-

-

4.179,-

-

-

-

54.179,-

OGÓŁEM

1.404.000,-

983.059,-

3.320.392,-

585.163,-

791.373,-

33.007,-

3.933.019,-

1.535.215,

Tabela nr 2 obrazuje wysokość poniesionych nakładów na poszczególne formy pomocy w zakresie zadań zleconych:

Lp

Forma pomocy

Ilość osób

Kwota świadczeń

1

Zasiłek stały

60

266.906,-

2

Zasiłek stały wyrównawczy

96

295.472,-

3

Zasiłek okresowy gwarantowany

44

141.691,-

4

Zasiłek specjalny okresowy

11

1.922,-

5

Zasiłek okresowy

293

48.120,-

6

Renta socjalna

145

501.500,-

7

Zasiłek z tyt. ochrony macierzyństwa

199

122.384,-

8

Bilet kredytowy

8

588,-

9

Specjalistyczne sługi opiekuńcze

5

17.000,-

10

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

177

127.149,-

11

Składka zdrowotna

210

54.961,-

12

Ubezpieczenie emerytalne 32,52%

101

128.000,-

13

Wyprawki szkolne

71

6.390,-

14

Zasiłki z tyt. suszy

201

48.892,-

OGÓŁEM

1621

1.760.975,-

W 2003 roku weszła w życie ustawa o rencie socjalnej, w związku z tym Ośrodek z dniem 1 października 2003 r. zaprzestał wypłacania renty socjalnej i przekazał dokumenty tych świadczeniobiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Myśliborzu.

Również „Wyprawka szkolna pierwszoklasisty” była realizowana po raz ostatni, ze względu na zmiany ustawowe, które wejdą w życie w 2004 roku. Z tej formy pomocy skorzystało 71 dzieci na łączną kwotę 6.390,- zł.

W m-cu grudniu 2003 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów dn. 12.11.2003 r. tut Ośrodek wypłacał odszkodowania rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r. Wypłat dokonano na podstawie listy sporządzonej przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wniosek złożony przez indywidualnego rolnika. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 201 rolników na łączną kwotę 48.892,- zł.

Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek dysponował ogólną kwotą 991.676,- zł, w tym: 148.300,- zł to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na dożywianie dzieci, natomiast 52.224,- zł to środki z funduszu p/alkoholowego.

Tabela nr 3 przedstawia podział środków w zakresie zadań własnych:

Lp.

Rozdział

Plan

Wykonanie

1

Dotacja f. p/alkoholowego

52.224,-

52.224,-

2

Zasiłki i pomoc w naturze

362.732,-

362.732,-

3

Utrzymanie ośrodka

334.312,-

334.220,-

4

Usługi opiekuńcze

93.108,-

93.070,-

5

Dotacja celowa na dożywianie

148.300,-

148.300,-

6

Dotacja celowa na Caritas

1.000,-

1.000,-

OGÓŁEM:

991.676,-

991.546,-

Kolejna tabela obrazuje formy pomocy w zakresie zadań własnych:

Lp.

Forma świadczeń

Liczba osób

Kwota świadczeń

1

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

671

200.172,-

2

Posiłek - dożywianie w szkołach

790

140.850,-

3

Posiłek - talony

18

5.305,-

4

Pogrzeb

-

-

5

Schronienie

1

1.405,-

6

Pomoc w usługach

19

93.070,-

7

Zdarzenie losowe

1

15.000,-

OGÓŁEM

1500

455.802,-

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2003 roku współpraca z Ogniskiem Wychowawczym „Nasz Dom” przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie pozwoliła na realizację pomocy w formie wypoczynku zimowego okresie ferii 40 dzieciom, oraz wypoczynku letniego okresie wakacji 80 dzieciom z terenów wiejskich naszej gminy. Poza tym dofinansowaliśmy 2 wycieczki szkolne 29 dzieciom na kwotę 1.500,- zł, częściowo pokryliśmy koszty kolonii letnich organizowanych przez Zespoły „Caritas”, działające przy dwóch naszych parafiach 13-gu dzieciom w wys. 1.300,- zł, poza tym 5-ro dzieci wyjechało do Mrzeżyna a 2-je dzieci do Myśliborza na kolonie organizowane przez Kuratora Oświaty.

Ośrodek przeprowadził rekrutację 80-ga dzieci ze środowisk patologicznych na wypoczynek letni zorganizowany i finansowany przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tradycyjnie już Ośrodek przy współpracy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie, „Caritas”, PCK, młodzieży oraz wielu darczyńców zorganizował „kolację wigilijną” z wręczaniem paczek świątecznych 80 osobom biednym, samotnym i bezdomnym. Zorganizowaliśmy wspólnie z Ogniskiem Wychowawczym „Nasz Dom” zabawę choinkową połączoną z wręczaniem paczek „mikołajkowych” 200-tu dzieciom z rodzin najuboższych.

W m-cu listopadzie 2003 r, otrzymaliśmy żywność w postaci konserw w ilości 1303 kg w ramach realizacji ”Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r.”, które rozdaliśmy podopiecznym. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 266 rodzin i 843 osoby w tych rodzinach.

Osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w codziennym życiu oraz usługi specjalistyczne dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Pomocą tego rodzaju obejmowanych było na koniec2003 roku 24 osoby. Liczba osób korzystających tej formy pomocy ulega ciągłej zmianie z uwagi na zgony, uzyskanie miejsca w DPS czy szpitalu.

Z roku na rok rośnie liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, dominującą przyczyną powodującą rozszerzenia się sfery ubóstwa jest bezrobocie. W 2003 roku różnymi formami pomocy objęto 2.079 rodzin i 7.126 osób w tych rodzinach.

Realizacją zadań w Ośrodku zajmuje się pozostająca od kilku lat na niezmienionym poziomie wykwalifikowana kadra.

Problemem naszym i naszej gminy pozostaje bezdomność, która z roku na rok rozszerza się. Stąd nieodzownym staje się rozwiązanie tego problemu poprzez zorganizowanie noclegowni czy schroniska szczególnie w okresie zimy.

Dla złagodzenia problemu bezrobocia podejmujemy obecnie działania w celu utworzenia Centrum Usług Socjalnych, które będzie organizować prace społeczno-użyteczne podopiecznym naszego Ośrodka a tym samym aktywizować ich do działania.

Stoimy aktualnie przed kolejną rekonstrukcją systemu pomocy społecznej w Polsce. Mamy nadzieję, że znajdziemy się w nowej sytuacji odpowiednio przygotowując się do czekających nas zmian.

2

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 03-06-2005 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2005 13:58