Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Ośrodka


ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Dębno realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują następujące obszary:

 1. Środowiskowa pomoc społeczna

 2. Świadczenia rodzinne

 3. Usługi opiekuńcze

Środowiskowa pomoc społeczna

Świadczenia pieniężne

 1. Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych:

  • zasiłek stały

  • zasiłek okresowy

  • zasiłek celowy i specjalny celowy.

Świadczenia niepieniężne

 1. Udzielanie pomocy osobom uprawnionym w formie:

  • opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

  • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Dożywianie dzieci w szkołach oraz nie objętych obowiązkiem szkolnym..

 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym osób bezdomnych:

  • zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

  • zapewnienie gorącego posiłku

  • zapewnienie ubrania odpowiedniego do pory roku

  • sprawienie pogrzebu.

  • Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne.

  • ZASIŁEK STAŁY

   Przysługuje osobie pełnoletniej:

   % samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli

   jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej,

   % pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub

   niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy

   od kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej.

   W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i rent socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

   Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 418 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

   Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

   ZASIŁEK OKRESOWY

   Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

    • długotrwałą chorobę , jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych,

    • niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania,

    • braku możliwości zatrudnienia,

    • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na wypłatę renty).

   Starając się o zasiłek okresowy należy przedstawić:

    • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność,

    • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

   Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje ćię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczać się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy.

   Jeżeli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

   Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona od dochodu Twojego i Twojej rodziny. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

   ZASIŁEK CELOWY

   Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, w przypadku straty, jakiej poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

   Zasiłek celowy może być przyznany osobom bezdomnym i osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

   W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe (patrz: kto może skorzystać z pomocy) może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak jego wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

   PRACA SOCJANA

   Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom wzmacniać lub odzyskiwać zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz poprzez tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

   Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

   Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

   Świadczenia rodzinne ! patrz ŚWIADCZENIA RODZINNE

   Usługi opiekuńcze

   Jeżeli jesteś osobą samotną lub jeżeli masz rodzinę, ale nie może Ci ona pomóc, a ze względu na wiek, stan zdrowia lub innych powodów potrzebujesz opieki, możesz otrzymać z OPS wsparcie w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Wysokość opłat za usługi opiekuńcze uzależniona jest od posiadanych dochodów.

   USŁUGI OPIEKUŃCZE

   Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie bądź przyniesienie posiłku, sprzątanie, przyniesienie opału), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

   SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

   Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, a świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

   POMOC INSTYTUCJONALNA

   W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania bądź jeżeli uzasadnia to trudna sytuacja życiowa ( materialna, rodzinna, mieszkaniowa ) można ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę i zaspokajającą niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.

   Placówki te, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone dzielą się na domy dla:

    • ludzi starych,

    • osób przewlekle, somatycznie chorych,

    • osób umysłowo upośledzonych,

    • osób przewlekle, psychicznie chorych,

    • osób niepełnosprawnych fizycznie,

    • samotnych kobiet w ciąży oraz samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 31-05-2005 14:14
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2005 14:14