Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jak załatwić sprawę


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może również być udzielana z urzędu.

O pomoc mogą starać się osoby lub rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej: - trudna sytuacja życiowa

- trudna sytuacja finansowa

przy czym w przypadku pomocy finansowej oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

ubóstwo

sieroctwo

bezdomność

bezrobocie

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka choroba

przemoc w rodzinie

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki

opiekuńczo-wychowawcze

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

alkoholizm lub narkomania

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

klęska żywiołowa lub ekologiczna

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1). Obecnie obowiązujące od 01 maja 2004r. kwoty wynoszą odpowiednio:

osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł

osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł

rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę

w rodzinie.

UWAGA: Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku

badań progu interwencji socjalnej.

W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych.

W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.

W zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej można przetwarzać dane osób ubiegających się i korzystających z tych świadczeń dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w miejscu zamieszkania.

W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz „Pomoc Społeczna - Niebieska Karta” stanowiący załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny , również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.

W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 08-06-2005 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2005 10:12