Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/143/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

                                                                                                                                            Załącznik do uchwały Nr XX/143/2016

                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Dębnie

                                                                                                                                           z dnia 28  stycznia 2016 r.

 

S T A T U T

 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBNIE

 

R O Z D Z I A Ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. poz. 1515 z ze zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustawa o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.);

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 ze zm.);

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)

7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.);

8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

9) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r., poz.114 ze zm.);

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.);

11) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.);

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ze zm.);

13) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.);

14) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

15) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390 ze zm.);

16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2015, poz. 332 ze zm.);

17) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r., poz.966 z późn. zm.);

18) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne  (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

19) uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r., poz. 1024);

20) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863);

21) niniejszego Statutu

 

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dębno.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3.

1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Dębno.

2. Ośrodek ma siedzibę w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

4. Jednostki wchodzące w strukturę Ośrodka posługują się właściwymi pieczęciami podłużnymi           z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby jednostki.

 

§ 4.

Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Dębna, zwany dalej Burmistrzem.

 

§ 5.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

R O Z D Z I A Ł II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 6.

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Dębno           w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomani, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

 

§ 7.

1. Zakres działania Ośrodka określają:

1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw;

2) uchwały Rady Miejskiej w Dębnie, zwanej dalej Radą Miejską;

3) zarządzenia Burmistrza;

4) zarządzenia Kierownika Ośrodka;

2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.

 

§ 8.

1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb                i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych     i niepieniężnych,

3) realizację rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów osłonowych,

4) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wypłacanie tych świadczeń,

5) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie tych świadczeń,

6) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

7) prowadzenie postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów i wypłacanie tych zasiłków,

8) prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

9) wspieranie rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych                          i organizowanie pieczy zastępczej,

10) prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych,

11) prowadzenie postępowania w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego,

12) udzielanie wsparcia w postaci dożywiania mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem przyznawania ciepłych posiłków,

13) realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

2. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

1) udziela mieszkańcom miasta informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej;

2) organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo;

3) prowadzi działania integrujące i aktywizujące środowisko mieszkańców Gminy Dębno;

4) udziela pomocy w integrowaniu ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;

5) rozwija nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

6) realizuje zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii;

7) udziela pomocy w postaci pracy socjalnej mieszkańcom Gminy Dębno bez względu na ich dochód;

8) podejmuje działania profilaktyczne, w szczególności ukierunkowane na dzieci i młodzież;

9) prowadzi działania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny;

10) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego i inne programy;

11) organizuje społeczność lokalną.

 

3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 9.

1. Ośrodek realizując zadania wskazane w § 8 współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz         z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, a także z osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

 

§ 10.

Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary

w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

 

 

R O Z D Z I A Ł III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

 

§ 11.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia Burmistrz Dębna.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Dębna.

4. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Kierownik załatwia na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej, Burmistrza Dębna lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

 

§ 12.

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 2015 r., poz. 163                        ze zm.) i ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 1202 ze zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

 

§ 13.

Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

 

§ 14.

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka zatwierdza Burmistrz Dębna na wniosek Kierownika.

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

 

§ 15.

Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań z zakresu pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

 

R O Z D Z I A Ł IV

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

 

 

§ 16.

Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Dębno.

 

§ 17.

1. Burmistrz Dębna zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: budynek, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.

2. Wyposażenie pomieszczeń niestanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków pieniężnych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 18.

Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 2 Ośrodek przeprowadza
na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Kierownik
na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

 

§ 19.

Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

 

§ 20.

1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Gminy Dębno i z budżetu Państwa w formie dotacji.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa.

 

§ 21.

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską, przyjmowany przez Burmistrza Dębna w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.

2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Dębna.

 

§ 22.

1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.

2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

3. Kierownik Ośrodka może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 23.

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.

 

 

R O Z D Z I A Ł IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 24.

1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 27-12-2016 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Stankiewicz 27-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Stankiewicz 27-12-2016 12:01