Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie OPS za 2006 rok


Dębno, dnia 2007-01-29

URZAD MIASTA I GMINY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

W DĘBNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zadaniowego za rok 2006.

Budżet Ośrodka na dzień 31.12.2006 r wynosił 9.303.592,-, wykonanie 8.963.645,-

tj. w 96,35 %. Podział na poszczególne rozdziały i dokonane w ciągu roku zmiany przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

Rozdział

Plan na początku roku 2006

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach 2006

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

85154

dożyw. fund p/alkohol.

-

31.000,-

-

-

-

-

-

31.000,-

85195

Pozost.dział.

-

-

2.200,-

-

-

-

2.200,-

-

85202

DPS

-

100.800,-

-

20.158,-

-

-

-

120.958,-

85212

Św.rodzinne

6.001.000,-

11.128,-

1.182.000,-

29.772,-

1.022.196,-

726,-

6.160.804,-

40.174,-

85313

skł .zdrow.

65.000,-

-

-

-

-

-

65.000,-

-

85214

Zas. pomoc w naturze

442.000,-

698.266,-

132.024,-

94.915,-

-

-

554.024,-

793.181,-

85219

OPS

-

571.911,-

-

58.720,-

-

16.220,-

-

614.411,-

85228

Usł.opiek.

27.000,-

91.000,-

1.000,-

6.000,-

-

-

28.000,-

97.000,-

85278

Susza

-

-

208.804,-

-

-

-

208.804,-

-

85295

Środ. włas. na dożyw.

-

143.300,-

-

-

-

49.930,-

-

93.370,-

85295

Dot.cel

na posił.

dla potrzeb.

-

117.000,-

-

322.700,-

-

-

-

439.700,-

85395

CUS

-

50.000,-

-

-

-

35.034,-

-

14.966,-

85395

GCI

-

40.000,-

-

-

-

-

-

40.000,-

OGÓŁEM

6.515.000

1.854.405

1.526.028

532.265

1.022.196

101.910

7.018.832

2.284.760

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych od Wojewody w 2006 r. wynosiła 7.018.832,-.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Lp.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

85195

Pozostała działalność

2.200,-

2.200,-

100 %

2.

85212

Świadczenia rodzinne

6.160.804,-

5.896.393,-

95,71 %

3.

85213

Składki zdrowotne

65.000,-

58.518,-

90,03 %

4.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

554.024,-

554.024,-

100 %

5.

85228

Usługi opiekuńcze

28.000,-

28.000,-

100 %

6.

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - susza

208.804,-

207.804,-

99,52%

RAZEM:

7.018.832,-

6.746.939,-

96,13%

Środki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 7.018.832,- - wykonano w kwocie 6.746.939,- zł, tj. w 96,13%.

W miesiącu grudniu 2006 została zwrócona do Urzędu Miasta i Gminy kwota 271.893,- - jako niewykorzystane środki, w tym:

rozdz. 85212 - 264.411,-

rozdz. 85213 - 6.482,-

rozdz. 85278 - 1.000,-.

Z przyznanej dotacji Wojewody Ośrodek realizował następujące formy pomocy w ramach zadań zleconych:

Tabela nr 3

Lp.

Forma pomocy

Rzeczywista ilość osób, którym decyzja przyznano świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń wypłaconych

1.

Zasiłki stałe

161

1749

554.024,-

2.

Składka zdrowotna

140

1405

48.868,-

3.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

6

1807

28.000,-

RAZEM:

307

4961

630.892,-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie art.50 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi. Usługami tymi objęto 6 osób, u których wykonano 1807 świadczeń, odpłatność za te usługi jest pobierana na podstawie wskaźników odpłatności umieszczonych w wyżej cytowanym Rozporządzeniu. Plan dochodów w rozdziale 85228 § 0830 zaplanowano na rok 2006 w kwocie 2.000,-zł - wykonano w wysokości 925,61zł.

W ramach rozdz. 85212 zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada z 2003 r. Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z dn. 30 XII 2003 o świadczeniach rodzinnych obowiązującą od 1 maja 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz zaliczki alimentacyjne - ustawa z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).

Wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń przedstawia:

Tabela nr 4

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na

31 XII 2006r.

Wartość świadczeń wypłaconych na 31 XII 2006r.

Zwrot niewykorzysta -nych środków

85212

3110

Świadczenia rodzinne, w tym:

- świadczenia rodzinne

- zaliczki alimentacyjne

- becikowe

5.860.459,-

- 4.799.258,-

- 597.855,-

- 242.000,-

221.346,-

85212

411

Składka ZUS

120.904,-

85.540,-

35.364,-

85212

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4300

4410

4440

Obsługa świadczeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na fundusz pracy

- wynagrodzenie bezosobowe

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług pozostałych

- podróże służbowe krajowe

- ZFŚS

94.040,-

4.343,-

17.305,-

2.413,-

10.500,-

19.500,-

28.080,-

1000,-

2.260,-

91.075,-

4.343,-

17.305,-

2.413,-

10.500,-

19.500,-

23.344,-

1.000,-

2.260,-

2.965,-

-

-

-

-

-

4.736,-

-

-

RAZEM

6.160.804,-

5.896.393,-

264.411,-

Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w 2006r. wyniosły 597.855,-zł . Uprawnionych do pobierania zaliczki alimentacyjnej było 205 osób, natomiast udzielono 3379 świadczeń.

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Dębno wynosi 160 osób. W toku prowadzonego postępowania złożono 47 wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, z czego udało się przeprowadzić 28 wywiadów. Z liczby 160 dłużników złożono 121 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o ustalenia możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika. Od 8 dłużników udało się wyegzekwować należności w wys.3.691,-zł. Wobec 2 dłużników złożono wniosek o przestępstwo z art. 209 KK /uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego/.

Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował ogólną kwotą 2.284.760,- zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela nr 5:

Tabela nr 5

Lp

Rozdział

Nazwa wyszczególnienia

Plan

Wykonanie

Zwrot niewykorzyst. środków

1

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

31.000,-

31.000,-

-

2.

85202

Domy Pomocy Społecznej

120.958,-

120.958,-

-

3.

85212

Świadczenia rodzinne-obsługa

40.174,-

36.020,-

4.154,-

4.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze:

w tym zasiłki okresowe

793.181,-

416.915,-

731.825,-

365.559,-

61.356,-

51.356,-

5.

85219

Utrzymanie Ośrodka

614.411,-

611.870,-

2.541,-

6.

85228

Usługi opiekuńcze

97.000,-

96.999,-

-

7.

85295

Środki własne na dożywianie

93.370,-

93.370,-

-

8.

85295

Dotacja celowa „ Posiłek dla potrzebujących”

439.700,-

439.700,-

-

8.

85395

Centrum Usług Socjalnych

14.966,-

14.965,-

-

9.

85395

Gminne Centrum Informacji

40.000,-

39.999,-

RAZEM

2.284.760,-

2.216.706,-

68.054,-

Plan po zmianach w kwocie 2.284.760,- wykonano w wysokości 2.216.706,-, tj. 97,02%. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 68.054,- zwrócono do Urzędu Miasta i Gminy, w tym zasiłki okresowe na kwotę 51.356,-, nie mogły być wykorzystane ze względu na nie spełnianie kryterium dochodowego.

Ogółem dożywianiem objęto 878 dzieci na łączną kwotę 659.153,-.

W rozdziale 85214 na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę w wysokości 95.083,-.

W rozdziale 85295 wydano kwotę na dożywianie w wysokości 93.370,-.

Natomiast w rozdziale 85154 Ośrodek dofinansowany został o kwotę 31.000,- z Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dożywianie dzieci ze środowisk patologicznych.

Ogółem na dożywianie dzieci w ramach zadań własnych wydano kwotę 219.453,-.

W 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie realizował Program Rządowy „Posiłek dla Potrzebujących”, który na mocy porozumienia między Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno, został przekazany w formie dotacji celowej w wysokości 439.700,-.

Dotacja ta została wykorzystana na:

- dożywianie dzieci i młodzieży - 248.590,-

- zasiłki celowe na żywność - 191.110,-

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie realizował następujące formy pomocy z zadań własnych - tabela nr 6.

Tabela 6. Formy pomocy z zadań własnych

Lp.

Rozdział

Forma świadczeń

Kwota świadczeń

1.

85154

Środki z budżetu na dożywianie - f.p/alkoholowy

31.000,-

2.

85202

DPS

120.958,-

3.

85212

Obsługa świadczeń rodzinnych

40.174,-

4.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ZUS, w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki specjalne-celowe

- paczki świąteczne

- dożywianie letnie

- dożywianie dzieci

- posiłki na talony

- schronienie

- pogrzeb

- zasiłki okresowe

- składki na ubezpieczenia społeczne

- zdarzenia losowe

731.825,-

- 207.837,-

- 19.987,-

- 10.933,-

- 63.347,-

- 27.685,-

- 4.051,-

- 3.528,-

- 4.669,-

- 365.559,-

- 1.234,-

- 22.995,-

5.

85219

Utrzymanie Ośrodka

611.870,-

6.

85228

Pomoc w usługach

96.999,-

7.

85295

Środki własne na dożywianie

93.370,-

8.

85295

Dotacja celowa „ Posiłek dla potrzebujących”

439.700,-

9.

85395

Centrum Usług Socjalnych

14.965,-

10.

85395

Gminne Centrum Informacji

39.999,-

RAZEM:

2.220.860,-

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 25-04-2007 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Stankiewicz 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Stankiewicz 25-04-2007 14:42