Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko

                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

ul. Droga Zielona 1

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie:

inspektor ds. świadczeń wychowawczych

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. kwalifikacje zawodowe:  ukończone studia wyższe
 3. co najmniej roczny staż pracy w administracji,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
 6. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość  programów Word i Excel,
 2. znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 4. umiejętność organizowania pracy zespołowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich pod względem formalnym,
 2. rejestrowanie wniosków w bazie danych,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających, zmieniających i odmownych,
 4. prowadzenie teczek indywidualnych,
 5. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wypłacania świadczeń wychowawczych,
 6. tworzenie, drukowanie i ewidencjonowanie list wypłat zgodnie z ustalonymi terminami płatności,
 7. sporządzanie sprawozdań wg potrzeb,
 8. sporządzanie i wydawanie pism i zaświadczeń do innych instytucji,
 9. udzielanie wszechstronnych informacji z zakresu przysługujących świadczeń.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej bądź odbytych staży lub przygotowania zawodowego,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002r.Nr101,poz.926z poźn.zm.),
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

Oferty należy składać lub przesłać pocztą w terminie do 15 marca 2016 r. pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

74-400 D ę b n o

ul. Droga Zielona 1

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie: „inspektor d/s świadczeń wychowawczych”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie (www.bip.ops.debno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1 w dniu 17 marca 2016 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 02-03-2016 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Stankiewicz 02-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Stankiewicz 02-03-2016 12:18