Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLIV/277/2005 RM w Dębnie z dn. 28.04.2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/213/2004 RM w Dębnie z dn. 30.09.2004 w sprawie nadania Statutu OPS w Dębnie


UCHWAŁA NR .................

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28.04.2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/213/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.09.2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001, Nr 272 poz. 2703)

uchwala się co następuje:

§ 1. W § 8 ust. 2 statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie stanowiącego załącznik nr 1do Uchwały nr XXXIII/213/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzenie działalności w Klubie Integracji Społecznej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarówno w nowych jak i starych państwach członkowskich Unii Europejskiej, takie kwestie społeczne jak: bezrobocie i w rezultacie wykluczenie społeczne zajmują coraz więcej miejsca w koncepcjach programowych polityk społecznych. Wyrazem zwiększającego się w Polsce uznania dla różnych sposobów przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych oraz udzielania im pomocy w aktywnym powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych jest między innymi przyjęcie przez Sejm RP ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

Dzięki wprowadzaniu rozwiązań prawno-ekonomicznych ustawy o zatrudnieniu socjalnym możliwe jest organizowanie i tworzenie klubów integracji społecznej (skrót - KIS), które mogą być instytucjami wykorzystującymi szeroki zakres usług ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego w Polsce.

Klub Integracji Społecznej będzie realizował swoją działalność poprzez:

  • działania umożliwiające udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy,

  • udzielanie wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomoc w samoorganizowaniu się i podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy,

  • otwartość na potrzeby lokalnego środowiska poprzez organizowanie robót publicznych,

  • współpracę z gminą oraz z powiatowym urzędem pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej może prowadzić KIS jako jedno ze swoich zadań statutowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Stankiewicz 08-06-2005 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2005 10:12